Privacy verklaring

Loving Life Coaching, is gevestigd te Westerhoutstraat 1, 2012 JP Haarlem, ingeschreven in de KvK onder 75257491 als eenmanszaak.

Vanuit Loving Live begeleidt Samyra van Roy, Relatie Counselor en Transpersoonlijk Coach, mensen naar een leven met meer vreugde en kwaliteit, in hun persoonlijk leven en gezin, hun relaties en hun werksituaties.

 

Verwerking van Persoonsgegevens

Loving Life vindt Privacy van iedereen die de praktijk van Loving Life bezoekt belangrijk. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Loving Life persoonlijke informatie opvraagt. Loving Life doet dat via een zeer summier vragenformulier om een inschatting te maken van het traject dat gevolgd moet worden. Deze informatie wordt overigens niet digitaal verwerkt. Daarnaast legt Loving Life een fysiek dossier aan. Dit bevat aantekeningen over het verloop van sessies die van belang zijn voor een goede begeleiding en coaching. Digitaal slaat Loving Life met name gegevens op voor facturatie doeleinden.

 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Vraag je een begeleidingstraject aan bij Loving Life, dan wordt feitelijk een schriftelijke coachings overeenkomst gesloten. Je persoonsgegevens worden dus verwerkt voor de uitvoering van die overeenkomst om je te helpen.

 

Welke gegevens verwerkt Loving Life?

Digitaal wordt verwerkt: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, datum begeleiding, geboortedatum.

Andere informatie nodig voor begeleiding wordt alleen fysiek bewaard voor zolang dat nodig is voor de begeleiding.

 

De belofte van Loving Life: zorgvuldigheid met gegevens en beveiliging daarvan

Ik, Samyra van Roy, vind het van belang dat je je veilig voelt. Ik span mij daarom in om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Loving Life zorgvuldig omgaat met je persoonlijke  gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende relatie counselor en transpersoonlijk coach heb ik als enige binnen Loving Life toegang tot de gegevens in je dossier. Ik neem een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) in acht. Fysieke gegevens worden in een afgesloten dossierkast bewaard. Digitale gegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Loving Life zorgt voor virusscanners en updates van software. Verder kan er sprake zijn van intercollegiale toetsing: dit vindt plaatst op basis van anonieme gegevens. Als Loving Life om een andere reden je gegevens wil gebruiken, dan word je eerst geïnformeerd en vraagt Loving Life expliciet om je toestemming.

 

Duur van bewaren van gegevens

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Alleen de digitaal bewaarde informatie wordt gebruikt voor de administratie en facturatie van Loving Life. Dit soort informatie wordt voor fiscale doeleinden bewaard tot 7 jaar na einde overeenkomst.

Hoe de Loving Life met de rechten van je omgaat die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Privacy wet van de Europese Unie) wordt toegekend, staat hieronder beschreven:

 

Recht op: Hoe gaat Loving Life hiermee om?
Informatie en inzage Je hebt het recht om te zien welke gegevens Loving Life verwerkt.  Als je daartoe een verzoek indient, kan je inzage krijgen op de praktijk van Loving Life bij je eerstvolgende bezoek. 
Rectificatie van persoonsgegevens Loving Life past foutieve gegevens aan zodra een verzoek daartoe wordt ingediend. 
Verwijdering van persoonsgegevens Indien Loving Life daartoe verzocht wordt, kan zij persoonsgegevens verwijderen. Het kan echter zijn dat Loving Life persoonsgegevens niet mag verwijderen vanwege een wettelijke verplichting of een ander gerechtvaardigd belang. In dat geval blijven de gegevens gehandhaafd. De duur van bewaren heeft Loving Life hierboven beschreven. 
Beperking Als je het idee hebt dat Loving Life persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kan een verzoek ingediend worden om de verwerking te laten beperken. Loving Life honoreert een dergelijk verzoek, tenzij dit niet kan worden ingewilligd in verband met een andere wettelijke verplichting zoals het verplicht meewerken aan Justitiële verzoeken of fiscale verplichtingen 
Bezwaar Voor de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Loving Life zal een bezwaar in behandeling nemen en kenbaar maken wat zij daarmee doet. 
Indienen van klachten Heb je klachten over de verwerking van persoonsgegevens, dan kan je die indienen bij Loving Life. Daarnaast kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisseling binnen EU / buiten EU

Alle gegevens die Loving Life verwerkt, worden verwerkt binnen de EU.

 Cookie verklaring

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat naar de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van een website wordt gestuurd. Loving Life gebruikt op dit moment op haar website geen cookies om bezoekers te tracken.

Wijzigingen

Loving Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Loving Life, Samyra van Roy: zie contact op de website.

Gebruik van gegevens verstrekt via de website:

Loving Life gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en verstrekt die nooit aan derden. U kunt incidenteel een email ontvangen met informatie die voor u interessant kan zijn, zoals gratis advies of nieuws over een bijzondere activiteit van Loving Life.

Op de blog kunt u reageren met uw eigen naam of met een pseudoniem. Uw email adres zal niet zichtbaar zijn.